Krikščionybė

Atleidimas Senajame Testamente
info
 • prisijunkite ir matysite :)
Atleidimas Senajame Testamente dažniausiai taikomas Dievo ir žmogaus santykiams. Žmogus yra priklausomas nuo savo kūrėjo, tačiau jį nuo kūrėjo skiria nuodėmė. Todėl žmonėms reikia Dievo atleidimo, kad susitaikymas būtų įmanomas. Atleidimo būtinybė Senajame Testamente Izraelio Dievas apibūdinamas ...
Dievo karalystė: Tomas
info
 • Tik prenumeratoje
Panašiai kaip Evangelijoje pagal Luką, Karalystės laukimas randamas Εvangelijoje pagal Tomą, kurio raštai nebuvo įtraukti į Naująjį Testamentą. Karalystė nėra numatoma artimiausioje ateityje, bet ji jau yra tarp mūsų: „Tai [Karalystė] neateis dėl laukimo. Jie nesakys: „Žiūrėkite čia“ arba: ...
Gailestingumas
info
 • Tik prenumeratoje
Gailestingumas susijęs su vidiniu empatijos ar meilės jausmu, kuris išreiškiamas darbais. Gailestingumas gali būti priskiriamas ir Dievui, ir žmonėms. Senajame Testamente gailestingumas yra Dievo meilė žmonėms arba meilė tarp žmonių, kuri išreiškiama darbais. Naujajame Testamente „gailestingumo“ ...
Gailestingumas Naujajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Naujasis Testamentas gailestingumo sampratą nušviečia visai naujoje šviesoje nei Senasis Testamentas. Dievo gailestingumas pirmiausia reiškia tai, kad Dievas žmones gelbsti per Jėzų Kristų. Dievo gailestingumas Senajame Testamente Dievo gailestingumas savo tautai reiškiasi per Dievo ištikimybę ...
Jėzaus prisikėlimas Mato Evangelijoje
info
 • Tik prenumeratoje
Evangelijoje pagal Matą prisikėlimo įvykis pasakojamas pasitelkiant išsamesnį kapo rūsio saugojimo, Jėzaus kūno vagystės ir Jėzaus pasirodymą Galilėjoje vaizdavimą. Karių, saugojusių kapą,  papirkimo istorija dar kartą parodo žydų tautos netikėjimą. Galilėjoje Jėzus pristatomas kaip {Žmogaus ...
Kūno poza besimeldžiant
info
 • Tik prenumeratoje
Nei Senajame Testamente nei Naujajame Testamente nerandame tikslaus nurodymo kokia turi būti besimeldžiančio žmogaus kūno poza. Žmonės meldžiasi pvz.: stovėdami pakeltomis rankomis (1 Kings 8: 22); nusilenkę iki žemės (Ezra 10: 1); per krūtinę sulenktomis rankomis (Luke 18: 13). atsiklaupus, ...
Maisto įstatymai Naujajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Skaitant Naująjį Testamentą paaiškėja, kad ankstyvojoje bažnyčioje buvo diskutuojama apie žydų mitybos dėsnius. Ar jų laikytis turėtų ir krikščionimis tapę pagonys? Maisto įstatymai ir krikščionybė Kai bažnyčia išsiplėtė už Izraelio ribų, žydų kilmės krikščionys susidūrė su problema: judaizme visas ...
Malonė Naujajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Malonė Naujajame Testamente yra nepelnytas palankumas ir gėris, kurį Dievas parodo savo žmonėms. Dažnai tai turi platesnę išganymo reikšmę – Dievas išgelbėjo žmoniją per Jėzų Kristų. Terminologija Naujojo Testamento vertimuose „malonė“ paprastai reiškia graikišką žodį charis. Šis žodis reiškia ...
Šėtonas Senajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Žodis šėtonas, kaip Kaltintojas Senajame Testamente, parašytame hebraiškai, sąvoka šėtonas pasirodo beveik trisdešimt kartų. Šiuo vardu dažniausiai vadinami žmonės, o jo reikšmė yra „priešininkas“ arba „kaltintojas“ (kaip pvz. išversta šiame tekste, Job 31:35). Šiais atvejais žodis neturi nieko ...
Aba
info
 • Tik prenumeratoje
Aba – aramėjiškas žodis, reiškiantis „tėvas“. Tai vienas iš kreipinių į tėvą, vartotų šeimoje. Krikščionims „Aba“ taip pat yra kreipimosi į Dievą forma. Aba Naujajame Testamente Naujajame Testamente krikščionims sakoma, kad jie gali kreiptis į Dievą kaip į „Aba“, Tėvą: Paulius savo laiškuose rašo, ...
Amen
info
 • Tik prenumeratoje
Amen yra hebrajiškas žodis, reiškiantis „tikrai“ arba „užtikrintai“, ir kilęs iš veiksmažodžio amen, reiškiančio „turėti tikėjimą“ ir „būti patikimu“. Amen Biblijoje vartojamas kaip šaukinys: pasibaigus maldai, priesaikai ar garbinimui klausantys žmonės garsiai taria „amen“, taip patvirtindami savo ...
Angelai Naujajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Kaip ir Senajame Testamente, taip Naujajame Testamente – angelų yra. Tačiau angelų vaidmuo pasikeičia. Pokyčiai angelų vaizdavime Po Babilonijos tremties angelų vaizdavimas pasikeitė. Tai akivaizdžiausia deuterokanoninėse knygose, taip pat Danieliaus knygoje ir Naujajame Testamente. Svarbiausi ...
Antikristas
info
 • Tik prenumeratoje
Sąvoka „antikristas“ (graikiškai „antichristos“) Biblijoje atsiranda 1 Jono ir 2 Jono laiškuose. Čia kalbama apie pagrindinį Jėzaus priešininką laikų pabaigoje. Antikristo atėjimo tema Jono laiškų skaitytojams turėjo padėti teisingai pasirinkti. Kitose Naujojo Testamento knygose kalbama apie kitus ...
item.title
Antroji Pauliaus misijų kelionė
info
 • Tik prenumeratoje
Antroji Pauliaus misijų kelionė prasideda ir baigiasi Sirijos Antiochijos mieste. Per šią kelionę jis aplanko įvairius Mažosios Azijos ir Graikijos miestus. Apie šią antrąją misijų kelionę mums pasakoja Apaštalų darbų 15:36-18:22. Šita kelionė vyko apie 50 metus. Išvykimas iš Antiochijos Maždaug 50 ...
Apaštalas
info
Evangelijose pagal Matą, Morkų ir Luką Jėzus paskiria dvylika mokinių apaštalais. Jie sudaro atskirą mokinių grupę ir yra Jėzaus atstovai. Žodžio „apaštalas“ reikšmė Žodis „apaštalas“ (graikiškai „apostolos“) reiškia „siunčiamasis, siųstasis“: pasiuntinys arba atstovas, vietininkas. Už Biblijos ...
Apokaliptinė literatūra: Apreiškimas Jonui
info
 • Tik prenumeratoje
Apreiškimo Jonui knyga, skirta Romos imperijos Azijos provincijos krikščionims, parašyta šių dienų Turkijoje. Knygoje priešinamasi romėnų valdžiai, ypač Romos imperatoriaus kultui. Romos imperija bei imperatoriaus kultas vaizduojami kaip žvėrys, turintys galingą blogio įtaką (žr. Apreiškimas Jonui ...
Apokaliptinė literatūra: Apreiškimas Jonui
info
 • Tik prenumeratoje
Apreiškimo Jonui knyga, skirta Romos Azijos provincijos krikščionims, parašyta šių dienų Turkijoje. Knygoje priešinamasi Romos valdžiai, ypač Romos imperatoriaus kultui. Roma ir imperatoriaus kultas vaizduojami kaip žvėrys, turintys galingą blogio įtaką (žr. Apreiškimo Jonui 13), kurias jiems ...
Apokaliptinė literatūra: Danieliaus knyga
info
 • Tik prenumeratoje
Dalį Danieliaus knygos (Danieliaus 7-12) sudaro regėjimai ir jų paaiškinimai. Pirmajame Danieliaus 7 regėjime aprašomas vienas iš Danieliaus sapnų. Sapno turinys Sapne (Danieliaus 7) Danielius mato iš jūros išeinančius keturis žvėris. Tai baisūs padarai. Didžiausio dėmesio sulaukia paskutinis ...
Apokaliptinė literatūra: dvi pasaulio tvarkos
info
 • Tik prenumeratoje
Apokaliptinėje literatūroje viena kitai priešpastatomos dvi pasaulio tvarkos: dabartinio pasaulio tvarka ir būsimojo pasaulio tvarka. Dabartinio pasaulio tvarka apibūdinama kaip bloga ir korumpuota. Valdantieji yra blogio įsikūnijimas žemėje, o gėrio jėgos išgyvena sunkų laikotarpį. Būsimo pasaulio ...
Apokaliptinė literatūra: mitologija
info
 • Tik prenumeratoje
Kova tarp gėrio ir blogio aprašoma vaizdiniais, kurie labai panašūs į mitologinius vaizdinius. Tai angelų ir demonų, keistų žvėrių bei monstrų, kova. Vis dėlto ši kova iš dalies vyksta žemėje, ir į jį taip pat įtraukta visa žmonija. Kuo labiau artėja pabaiga, kai gėris nugalės blogio pasaulio ...
Apokaliptinė literatūra: sapnai ir regėjimai
info
 • Tik prenumeratoje
Apokaliptiniuose raštuose tam tikros žinios apreiškiamos per sapnus ar regėjimus. Tai ypatingos, slaptos žinios apie ateitį ir laikų pabaigą. Tačiau gali suteikti prasmę šiuolaikiniams įvykiams. Pavyzdžiui, apokaliptinė literatūra gali pateikti įžvalgų apie tai, kas iš tiesų vyksta istorijoje, ...
Arkangelai
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijoje arkangelai yra ypatinga ir svarbi angelų grupė. Pasibaigus Babilono tremčiai judaizme iškilo mintis, jog tarp angelų egzistuoja hierarchija. Arkangelų vieta – šios hierarchijos viršuje. Senajame Testamente nerandame jų pavadintų vardais, tačiau jie minimi Antrojo kanono knygose ir du ...
Atleidimas
info
Atleidimas reiškia nusikaltimo arba {nuodėmės ištrynimą. Tai gali padaryti tik nuskriaustas asmuo. Kai tik šis asmuo atleidžia už neteisingą elgesį, jo ir kaltininko santykiai atkuriami. Biblija pirmiausia susijusi su Dievo atleidimu žmonėms ir tik po to su žmonėmis, atleidžiančiais vienas kitam. ...
Atleidimas Naujajame Testamente
info
 • prisijunkite ir matysite :)
Naujajame Testamente atleidimas tiesiogiai susijęs su Jėzumi Kristumi. Tik dėl Kristaus aukos tikintieji yra išgelbėti nuo nuodėmės. Kaip natūralią Dievo atleidimo pasekmę tikintieji taip pat turėtų atleisti vienas kitam. Atleidimas Evangelijose Net keliose Evangelijų} vietose Jėzus suteikia ...
Belialas
info
 • Tik prenumeratoje
Naujajame Testamente Belialas, arba Beliaras, yra įstatymų nepaisančio kunigaikščio, šėtono, vardas. Belialas Senajame Testamente Belialas yra hebrajų kalbos žodis, reiškiantis „bevertis“, „beteisis“ arba „debilas“. Žmonės, kurie elgiasi nemoraliai, Senajame Testamente kartais vadinami „belialų ...
Belzebulas
info
 • Tik prenumeratoje
Belzebulas – dar vienas šėtono, piktųjų dvasių kunigaikščio, vardas. Belzebulo vardas Belzebulo vardo reikšmė yra mokslinių diskusijų tema, tačiau šiais laikais dauguma mokslininkų mano, kad šis vardas reiškia „kunigaikštis Baalas“. Labai tikėtina, jog čia esama ryšio su Baal Zebubu, filistinų ...
Bendruomenė: evangelijos
info
 • Tik prenumeratoje
Visose keturiose Evangelijose galima rasti įvairių krikščionių bendruomenių individualios tapatybės pėdsakų. Bendruomenė Evangelijoje pagal Morkų Evangelijoje pagal Morkų randama požymių, liudijančių, kad krikščionių bendruomenė pradeda atsiskirti nuo žydų bendruomenės. Taip pat yra požymių, kad ...
Biblinės vertybės
info
 • Tik prenumeratoje
„Vertybėmis“ laikome idealus ar motyvus, kurių reikia siekti, remiantis mintimi, kad reikia padaryti gera, siekiant, kad žmonės kuo geriau gyventų (kartu). Biblijoje vertybės yra susijusios ne tik su žmonių santykiais, bet ir su žmogaus santykiu su Dievu, ir nuo Dievo – su žmogumi. Svarbios ...
Demonai Naujajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Naujajame Testamente demonai laikomi šėtono pagalbininkais, sukeliančiais ligas ir nelaimes. Demonai – šėtono padėjėjai Nuo helenizmo laikotarpio kai kurios judaizmo srovės demonus pradėjo laikyti blogio dvasiomis, pavaldžioms šėtonui. Šėtono nurodymu jos nešdavo nelaimes žmonėms. Dievas ir jo ...
Dievas – Tėvas
info
 • Tik prenumeratoje
Dievo, kaip Tėvo, įvaizdis yra svarbus daugelyje Biblijos vietų, tačiau naudojamas skirtingai. Dievas laikomas Tėvu: Izraelio gyventojų; atskirų teisiųjų; Jėzaus; krikščionių; visų žmonių. Dievo, kaip Tėvo, reikšmė Dievo, kaip Tėvo, įvaizdis arba kreipimasis į Dievą kaip į Tėvą gali turėti ...
Dievo avinėlis
info
 • Tik prenumeratoje
Naujajame Testamente „Dievo avinėliu“ dažniausiai vadinamas Jėzus. Kai kuriuose tekstuose jo mirtis laikoma auka nuodėmėms atleisti (žr., pavyzdžiui, Jono 1:29 ir Apreiškimo Jonui 5:8). Kituose tekstuose „Dievo avinėlis“ yra nuoroda į velykinį avinėlį, aukojamą žydų Paschos (Perėjimo) šventės metu ...
Dievo Karalystė
info
 • Tik prenumeratoje
Dievo Karalystė – graikiško žodžių junginio „basileia tu teou“ vertimas. Ši sąvoka reiškia Dievo galią arba suverenitetą dabartyje ir ateityje. Dievo Karalystė labai svarbi Jėzaus mokyme. Ši sąvoka turi gilias šaknis Senajame Testamente. Dievo karalystė Senajame Testamente Dievo Karalystė turi ...
Dievo karalystė: Evangelijose
info
 • Tik prenumeratoje
Evangelijose pagal Morkų ir Matą kalbama apie artėjančią Dievo Karalystę. Tačiau Jėzaus žodžiai apie Dievo karalystės atėjimą kėlė nemažai klausimų ankstyvajame bažnyčios istorijos etape. Tuo tarpu Evangelijose pagal Luką ir Joną yra neskiriama arba beveik neskiriama dėmesio Karalystės ...
Dievo Sūnus Naujajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Senajame Testamente „Dievo sūnumi“ buvo vadinami tiek atskiri asmenys (karaliai ir teisieji), tiek žmonių grupė (Izraelio tauta). Tačiau krikščionių bendruomenei Dievo sūnus yra vienas – Jėzus, vienatinis Dievo Sūnus. Vis tik išlieka ir keletas panašumų su Senojo Testamento samprata: sūnystė ...
Dievo Šventumas
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijoje Dievas apibūdinamas kaip šventas. Tačiau yra ir kitų būtybių ir žmonių, objektų ir dalykų, kurie taip pat vadinami šventais. Tai leidžia suprasti, kad jie buvo atidėti Dievui. Dievas kaip Šventasis Senajame Testamente Dievas vadinamas „šventuoju“ apie šimtą kartų. Išsireiškimas „Izraelio ...
Dovydo sūnus
info
 • Tik prenumeratoje
Mūsų eros pradžioje tam tikra žydų tautos dalis ypač laukė Dovydo palikuonies, kad jis atkurtų buvusią Izraelio karalystę. Vardas „Dovydo sūnus“ siejasi su politiniu mesijo sampratos aspektu. Kai kurie šios srovės pasekėjai Jėzų laikė Dovydo sūnumi dėl jo žodžių ir veiksmų. Jėzaus ryšys su ...
Eklezija – Bažnyčia
info
 • Tik prenumeratoje
Naujojo Testamento} laikais „namų Bažnyčia“ (namuose susiburianti tikinčiųjų bendruomenė) tapo krikščionių judėjimo pamatu. Žodis „eklezija“ Graikų kalbos žodis „eklezija“, kilęs iš žodžio „ekaleo“ – „sušaukti, sukviesti“, paprastai verčiamas kaip „bendrija“ arba „bažnyčia“. Kasdienėje graikų ...
Eklezija: nesantaika
info
 • Tik prenumeratoje
Ankstyvosios Bažnyčios bendruomenės nariai jautėsi glaudžiai vieni su kitais susiję: laikė vienas kitą vienos šeimos nariais ir vadino „broliu“ ar „seserimi“. Bet tuo pat metu būta ir ginčų, pavyzdžiui, dėl: įvairių mokytojų autoriteto; finansinių klausimų; ne žydų padėtis Bažnyčioje. Ne žydų ...
Eklezija: tapatybė
info
 • Tik prenumeratoje
Nepaisant daugybės skirtumų, namų Bažnyčios kūrė krikščionių bendruomenės tapatybę. Pamažu jos ėmė vis labiau atsiskirti nuo žydų bendruomenės ir graikų-romėnų kultūros. Antiochijoje namų bažnyčioms priklausę žmonės pirmą kartą buvo pavadinti krikščionimis. Tas pats krikštas, maistas ir taisyklės ...
Emanuelis
info
 • Tik prenumeratoje
Emanuelis – Izaijo 7:14 minimas kūdikiui suteiktas vardas. Naujajame Testamente šis pranašo Izaijo tekstas taikomas Jėzui. Emanuelis Izaijo knygoje Emanuelis yra jaunos hebrajų moters kūdikio vardas Izaijo 7-8. Šis vardas pažodžiui reiškia „Dievas su mumis“. Apie kokį kūdikį kalba Izaijas, neaišku. ...
Eschatologija
info
 • Tik prenumeratoje
Žodis „eschatologija“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „eschatos“, reiškiančio „paskutinis“ arba „pabaiga“. Jis vartojamas aprašant laikų pabaigą. Eschatologija svarbi ne tik Naujajame Testamente, bet ir Senajame. Eschatologija Naujajame Testamente Naujajame Testamente paskutiniųjų laikų laukimas ...
Eschatologija: judėjiškos šaknys
info
 • Tik prenumeratoje
Naujojo Testamento eschatologija puikiai atitinka pirmojo amžiaus judaizmo laikų pabaigos lūkesčius. Eschatologija judaizme Žydų tautoje laikų pabaigos laukimas reiškėsi įvairiomis formomis. Svarbiausi aspektai yra šie: Dievo vadovaujamas perversmas leis žydams perimti valdžią Izraelyje ar net ...
Eschatologija: vėlesnė raida
info
 • Tik prenumeratoje
Jėzui mirus, atrodė, kad naujasis pasaulis dar neatėjo taip, kaip žmonės tikėjosi. Todėl laikų pabaigos laukimui buvo suteiktas naujas turinys. Lūkesčių išsipildymo metas atidedamas Mintį, kad su Jėzumi prasidėjo paskutinieji laikai, teko palikti vėlesniems laikams, po Jėzaus mirties. Laikų ...
item.title
Eucharistija (Viešpaties vakarienė): įsteigimas
info
 • Tik prenumeratoje
Komunija „įsteigiama“ tuomet, kai prieš pat mirtį Jėzus susiburia su savo mokiniais Jeruzalėje švęsti Perėjimo (Pesach) šventės. Valgio metu jis laužo duoną ir dalijasi vynu. Įsteigimo žodžiai Keturiose naujojo Testamento vietose randame ištraukas, vadinamas „institucijos žodžiais“ arba ...
Gailestingumas Senajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Senajame Testamente gailestingumas yra darbais pasireiškianti Dievo meilė žmonėms arba žmonių meilė vieni kitiems. Terminologija Senojo Testamento vertimuose žodis „gailestingas“ paprastai vartojamas hebrajų kalbos žodžiui rahamim perteikti. Šis terminas kildinamas iš raham arba rehem, reiškiančio ...
Gnosticizmas
info
 • Tik prenumeratoje
Gnosticizmas – grupės krikščionių religinė srovė, atsiradusi II a. po Kr. Žodis „gnosticizmas“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „gnosis“, reiškiančio „žinias“, „įžvalgas“ ir „žinojimą“. Ypatingas pažinimas Šie krikščionys jautė turintys ypatingų žinių apie Dievą, pasaulį ir sielą. Šiuo požiūriu Dievas ...
Išrinktasis
info
 • Tik prenumeratoje
„Išrinktasis“ - tai sudėtinga teologinė sąvoka, vaidinanti svarbų vaidmenį tiek Senajame, tiek Naujajame Testamentuose. Senajame Testamente veiksmažodis „išsirinkti“, „pasirinkti“  kartais pavartojamas žmonių pasirinkimams apibūdinti, tačiau dažniausiai jis taikomas  Dievo priimamiems sprendimams ...
Išrinktasis Naujajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Naujajame Testamente „buvimo pasirinktu“ samprata pasireiškia dviem skirtingais būdais: visų pirma kalbant apie Jėzų: sakoma, kad jis yra Dievo išrinktasis Sūnus ir dėl to jam tenka ypatingas vaidmuo; antra, kalbant apie tikinčiuosius: jie buvo pasirinkti, kad priklausytų Jėzui. Jėzus ...
Išrinktasis Senajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Hebrajiškas žodis „išrinkti“ arba „išrinktasis“ („bahar“) kartais susijęs su žmonių daromais pasirinkimais, tačiau dažniausiai vartojamas kalbėti apie Dievo pasirinkimus. Izraelis kaip išrinktoji tauta Teologų rate žodis „išrinktasis“ paprastai naudojamas paaiškinti, kaip Izraelis tapo Dievo tauta. ...
item.title
Ištikimybė
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijoje Dievas vadinamas „ištikimybės Dievu“. Dievas savo prigimtimi yra ištikimas ir jis yra ištikimas santykyje su žmonėmis. Ištikimybė taip pat yra savybė, kuri turėtų apibūdinti žmonių santykius. Senajame Testamente „ištikimybė“ reiškia asmens patikimumą ir pastovumą. Tai yra Dievo prigimčiai ...