Tėve mūsų

Šiandien meldžiamės:

Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Amen.

Kur Biblijoje atrasti maldą Tėve Mūsų

Malda Tėve mūsų užrašyta Evangelijoje pagal Matą 6 skyriuje nuo 9 eilutės ir Evangelijoje pagal Luką 11 skyriuje nuo 2 – 4 eilutėse. Apaštalai šią maldą išgirdo iš paties Viešpaties Jėzaus lūpų. Atkreipkime dėmesį, kad prieš maldos tekstą ir po jo yra ir Jėzaus pamokymas kaip melstis ir kaip nesimelsti: malda nėra priemonė puikuotis prieš žmones ar šansas žodžių gausa, o gal ir jų grožiu įsiteikti Dievui. Iš karto po maldos – priminimas mums kad atleistume žmonėms jų nusižengimus. Skirtingi Evangelijos pagal Matą vertimai leidžia pilniau patirti maldos žodžių gylį ir prasmę.

Č. Kavaliausko vertimasA. Jurėno vertimasJ. Skvirecko vertimas
‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto’.
Pastaboje: Kai kuriuose rankr. priduriama: “nes tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen”
Mūsų Tėve, kuris esi danguje, tebūnie šventu laikomas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Teįvyksta tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes esame atleidę savo kaltininkams. ˹Ir nevesk mūsų į pagundą˺, bet gelbėk mus nuo pikto, ˹nes tavo yra karalystė, galybė ir garbė per amžius. Amen˺ Mūsų Tėve, kurs esi danguje; tebūnie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Duok mums šiandien mūsų antesybinės duonos. Ir atleisk mums mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikta. Amen.

Ieškantiems dar tikslesnio maldos Tėve mūsų teksto – pažodinio vertimo ir graikiško Naujojo Testamento ištraukos:

Pažodinis vertimas Graikiškas Naujasis Testamentas
Tėve mūsų kuris – – danguose, tebūnie_pašventinamas – vardas Tavo, teateinie – karalystė Tavo, teįvyksta – valia Tavo, kaip – danguje ir ant žemės. – Duonos mūsų – kasdieninės duok mums šiandien. Ir atleisk mums – skolas mūsų, kaip ir mes atleidome – skolininkams mūsų. Ir ne teįvesk mus į išbandymą, bet apsaugok mus nuo – piktojo. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 0ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Lietuviškus Biblijos vertimus labai patogu palyginti susikūrus nemokamą manoBiblija.lt paskyrą (spauskite viršuje esančio meniu skyrelį “Kurti paskyrą”)

Tėve mūsų Evangelijose

Pažodinis vertimas leidžia pamatyti, kokie tiksliai žodžiai yra pavartoti originale – graikiškajame Naujojo Testamento tekste. Jei domina – kviečiame įsigyti manoBiblija.lt prenumeratą

Tėve mūsų tikslus tekstas
Publikuota antradienis 14 rugsėjo 2021