A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
5

Kalno pamokslo pradžia

51Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. 2Atvėręs lūpas jis mokė:

Palaiminimai

(Lk 6,20-23)

3„Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.

4Palaiminti

5,4
Iz 61,2
liūdintys; jie bus paguosti.

5Palaiminti

5,5
Ps 37,11
romieji; jie paveldės žemę.

6Palaiminti

5,6
Iz 55,1-2
alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti.

7Palaiminti gailestingieji; jie susilauks gailestingumo.

8Palaiminti

5,8
Ps 24,3-4
tyraširdžiai; jie regės Dievą.

9Palaiminti taikdariai; jie bus vadinami Dievo vaikais.

10Palaiminti

5,10
1 Pt 3,14
persekiojami dėl teisumo; jų yra dangaus karalystė.

11

5,11
1 Pt 4,14
Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. 12Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo
5,12
2 Met 36,16
Apd 7,52
persekiojami ir pranašai.“

Druska ir šviesa

(Mk 9,50; 4,21; Lk 14,34-35; 8,16; 11,33)

13

5,13
Mk 9,50
Lk 14,34-35
„Jūs – žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. 14
5,14
Jn 8,12
9,5
Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. 15Ir
5,15
Mk 4,21
Lk 8,16
11,33
niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. 16Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje,
5,16
1 Pt 2,12
kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.

Įstatymo įvykdymas

(Lk 16,17)

17Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. 18

5,18
Lk 16,17
Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. 19Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. 20Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę.

Rūstybė ir susitaikymas

(Mk 11,25; Lk 12,58-59)

21Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta:

5,21
Iš 20,13
Įst 5,17
Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme. 22O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’ – tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Beproti!’ – tas smerktinas į pragaro ugnį. 23Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, 24palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikyti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną.

25Greitai susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. 26Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko5,26 Pažod.: „kvadranso“..

Svetimavimas

(Mt 18,8-9; Mk 9,43-47)

27Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta:

5,27
Iš 20,14
Įst 5,18
Nesvetimauk! 28O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. 29
5,29
Mt 18,9
Mk 9,47
Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. 30
5,30
Mt 18,8
Mk 9,43
Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.

Skyrybos

(Mt 19,9; Mk 10,11-12; Lk 16,18)

31Taip pat buvo pasakyta:

5,31
Įst 24,1-4
Mt 19,7
Mk 10,4
Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. 32
5,32
Mt 19,9
Mk 10,11-12
Lk 16,18
1 Kor 7,10-11
O aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei ne ištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda, svetimauja.

Priesaikos

(Ps 48,3; 1 Kor 1,17-19)

33Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta:

5,33
Kun 19,12
Nelaužyk priesaikos5,33 Arba: „Kreivai neprisiek“., bet
5,33
Sk 30,2
Įst 23,21
ištesėk Viešpačiui savo priesaikas. 34O aš jums sakau:
5,34
Jok 5,12
išvis neprisiekinėkite nei
5,34
Iz 66,1
Mt 23,22
dangumi, nes jis – Dievo sostas, 35nei
5,35
Iz 66,1
žeme, nes ji – jo pakojis, nei
5,35
Ps 48,2
Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. 36Neprisiek nei savo galva, nes negali nė vieno plauko padaryti balto ar juodo. 37Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo.

Priešų meilė

(Lk 6,27-36; Rom 12,19-21)

38Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta:

5,38
Iš 21,24
Kun 24,20
Įst 19,21
Akis už akį ir dantis už dantį. 39O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. 40Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. 41Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. 42Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

43Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta:

5,43
Kun 19,18
Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. 44O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus5,44 Kai kuriuose rankr.: „Mylėkite savo priešus, gera darykite tiems, kurie jūsų nekenčia, melskitės už savo persekiotojus ir šmeižėjus“., 45kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. 46Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! 47Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! 48
5,48
Kun 19,2
Įst 18,13
Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.