A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
28

Tuščias kapas

(Mk 16,1-8; Lk 24,1-10; Jn 20,1)

281Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalena ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. 2Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. 3Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. 4Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. 5O angelas tarė moterims: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. 6Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. 7Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams: ‘Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai jį ir pamatysite’. Štai aš jums tai paskelbiau“. 8Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams.

Jėzus pasirodo moterims

(Jn 20,11-18)

9Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir puolusios žemėn apkabino jo kojas. 10Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys“. 11Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. 12Tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė: 13„Sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. 14O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jus“. 15Šie, paėmę pinigus, taip ir padarė, kaip buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos.

Jėzaus priesakas mokiniams

(Mk 16,15-16; Lk 24,47; Apd 1,8; 2,38)

16Vienuolika mokinių

28,16
Mt 26,32
Mk 14,28
nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. 18Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. 19Tad
28,19
Apd 1,8
eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, 20mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.