A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
1

Jėzaus kilmė

(Lk 3,23-38)

11Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovydo, sūnaus Abraomo, kilmės knyga.

2Abraomui gimė Izaokas,

Izaokui gimė Jokūbas,

Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.

3Judui gimė Faras1,3 ST – Perecas. ir Zara1,3 ST – Zerachas. iš Tamaros,

Farui gimė Esromas1,3 ST – Hecronas.,

Esromui gimė Aramas.

4Aramui gimė Aminadabas,

Aminadabui gimė Naasonas1,4 ST – Nachšonas.,

Naasonui gimė Salmonas1,4 ST – Salma, Lk 3,32 – Sala..

5Salmonui gimė Boazas iš Rahabos,

Boazui gimė Jobedas iš Rūtos,

Jobedui gimė Jesė.

6Jesei gimė karalius Dovydas.

Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos.

7Saliamonui gimė Roboamas1,7 ST – Rehabeamas.,

Roboamui gimė Abija,

Abijai gimė Asa.

8Asai gimė Juozapatas;

Juozapatui gimė Joramas1,8 ST – Jehoramas.,

Joramui gimė Ozijas1,8 ST – Uzijas..

9Ozijui gimė Joatamas1,9 ST – Jotamas.,

Joatamui gimė Achazas1,9 ST – Ahazas.,

Achazui gimė Ezekijas.

10Ezekijui gimė Manasas,

Manasui gimė Amonas,

Amonui gimė Jozijas1,10 ST – Jošijas.

11Jozijui gimė Jechonijas1,11 Lk 3,27 – Neris. ir jo broliai

1,11
2 Kar 24,14-15
2 Met 36,10
Jer 27,20
ištrėmimo į Babiloną laikais.

12Po ištrėmimo į Babiloną Jechonijui gimė Salatielis1,12 ST – Šaltielis.,

Salatieliui gimė Zorobabelis1,12 ST – Zerubabelis..

13Zorobabeliui gimė Abijudas,

Abijudui gimė Eliakimas,

Eliakimui gimė Azoras1,13 ST – Ahitubas..

14Azorui gimė Sadokas,

Sadokui gimė Achimas,

Achimui gimė Elijudas.

15Elijudui gimė Eleazaras,

Eleazarui gimė Matanas,

Matanui gimė Jokūbas.

16Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi.

17Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloną – keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloną iki Kristaus – keturiolika kartų.

Jėzaus gimimas

(Lk 1,26-38; 2,1-7)

18Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina

1,18
Lk 1,27
Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 21Ji pagimdys sūnų, kuriam
1,21
Lk 1,31
tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 22Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:

23

1,23
Iz 7,14
Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,

ir jis vadinsis Emanuelis,

o tai reiškia:

1,23
Iz 8,10
„Dievas su mumis“. 24Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. 25Jis negyveno su ja kaip vyras, iki ji pagimdė sūnų, ir
1,25
Lk 2,21
jis pavadino jį Jėzumi.