Biblijos istorija

item.title
Bažnyčios augimas
info
 • Tik prenumeratoje
FOTO: Efeze susidūrė graikų kultūra ir romėnų valdžia. Misterijų kultas ir krikščionių bendruomenė gyvavo vieni šalia kitų šioje imperijos sankirtoje. Iš pradžių krikščionys, kaip ir visi žydai, apeigas ir žydų šventes minėdavo šventykloje, tačiau greit vis svarbesni tapo „susirinkimai namuose“. ...
item.title
Biblijos pradžia: ištakos ir kertiniai klausimai
info
 • prisijungusiems
Kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo kultūros ir religijos, anksčiau ar vėliau kyla egzistenciniai klausimai apie pasaulį, žmogaus gyvenimą ir Dievą. Pirmieji vienuolika Pradžios knygos skyrių yra Biblijos pradžioje, nes juose bandoma atsakyti į įvairius klausimus. Kodėl pasaulis yra toks – ...
item.title
Evangelijos išplitimas
info
 • Tik prenumeratoje
FOTO: Akveduko likučiai Cezarėjoje Prieš Jėzaus nukryžiavimą mokiniai pabėgo (Mk 14, 50). Kai kurie greičiausiai grįžo į vietoves, iš kurių buvo atvykę, dauguma – į Galilėją. Ten, prie Genezareto ežero, pirmieji išgirsta, kad Jėzus gyvas (Jn 21). Čia ir Jeruzalėje atsiranda „Nazarėjų sinagogos“ ...
item.title
Išėjimas iš Egipto
info
 • prisijungusiems
Išėjimo (Exodus) knygoje aprašoma, kaip Izraelio tauta engiama Egipto vergijoje, o galiausiai ją išgelbsti Dievas. Prisimenami konkretūs istoriniai įvykiai: II amžiuje pr. Kr. Palestinos klajokliai nuolat vykdavo į Egiptą, kai jų gimtuosiuose kraštuose pritrūkdavo maisto žmonėms ir gyvuliams. ...
item.title
Jonas Krikštytojas
info
 • prisijungusiems
Visose keturiose Evangelijose pasakojama, kad prieš Jėzui pradedant viešąją veiklą, pasirodo Jonas Krikštytojas, ruošęs tautą Jėzaus atėjimui ir Jo Žiniai. Jonas yra dykumos žmogus. Dėl savo asketiško pamaldumo jis galimai buvo susijęs su pamaldžia Kumrano bendruomene. Jo skelbimą stipriai veikė ...
item.title
Jėzaus gimimas
info
 • Tik prenumeratoje
Dvi iš keturių Evangelijų – Evangelijos pagal Matą ir Luką (1–2 skyriai) – šiek tiek pasakoja apie Jėzaus gimimą. Pirmuose dviejuose savo Evangelijos skyriuose Lukas meniškai susieja istoriją nuo apreiškimo apie Jėzaus gimimą iki dvylikamečio Jėzaus šventykloje su Jono Krikštytojo gimimo ...
item.title
Jėzaus nukryžiavimas ir mirtis
info
 • Tik prenumeratoje
FOTO: Sodo kapas Jeruzalėje parodo, kaip Jėzaus laikais atrodė kapavietė Jėzus gyvenimo ir mokymo būdas kėlė pasipriešinimą tarp tuometinių religinių ir visuomeninių autoritetų: Jis sėdosi prie vieno stalo su muitininkais ir nusidėjėliais, kurie buvo niekinami ir atstumti visuomenėje; Jis aklai ...
item.title
Jėzaus prisikėlimas
info
 • Tik prenumeratoje
FOTO: Velyknaktis Taize kaimelyje  Naujasis Testamentas neparodo paties Prisikėlimo. Šis įvykis, pranokstantis visas žmogaus vaizduotės ribas, vaizduojamas netiesiogiai, per žmonių patirtis ir liudijimus: Jėzus gyvas, Dievas Jį prikėlė iš numirusiųjų. Praėjus trims dienoms po Jėzaus mirties, ...
item.title
Jėzaus viešosios veiklos pradžia
info
 • Tik prenumeratoje
Sulaukusį maždaug 30 metų Jėzų Jonas pakrikštija Jordane. Evangelijose pasakojama, kad krikštijant ant Jėzaus nusileidžia Dievo Dvasia ir parengia Jį būsimai misijai (Lk 3, 21–22). Po to Jėzus trumpam pasitraukia į dykumą – vidinio pasirengimo ir Dievo artumo vietą (žr. 52 psl.). Tada pradeda burti ...
item.title
Kanaano užkariavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Mirus Mozei, izraelitai, vadovaujami Jozuės, atvyko į Pažadėtąją žemę. Jozuės knygoje pasakojama, jog jie turėjo ryžtingai kovoti, kad užkariautų Kanaano kraštą. Aprašomi trys karo žygiai: pagrindinis puolimas prieš Jerichą, vienas mūšis krašto pietuose ir kitas – šiaurėje. Giminės įsikūrė ...
item.title
Karalių laikotarpis
info
 • Tik prenumeratoje
Izraelitams užėmus Kanaano kraštą, iš pradžių šalį valdė teisėjai (žr. 26 psl.): karo metu jie vadovavo kariuomenei, o esant taikai – vykdydavo teisingumą. Tačiau tvyrant nuolatinei priešiškų tautų, ypač filistinų, grėsmei, tauta reikalavo karaliaus, kuris apsaugotų šalį. Izraelitams nepavyko ...
item.title
Karalystės padalijimas
info
 • Tik prenumeratoje
FOTO: VIII a. pr. Kr. reljefas vaizduoja, kaip Sanheribas apgula žydų miestą Lachišą. Šiame epizode matyti, kaip belaisviai varomi į tremtį. Po karaliaus Saliamono mirties kilo konfliktas tarp šalies šiaurės ir pietų. Valdant Saliamono sūnui Rehabeamui, šiaurinės giminės susiskaldė ir 927–926 m. ...
item.title
Nepatogusis apaštalas Paulius
info
 • Tik prenumeratoje
ILIUSTRACIJA: Paulius perduoda savo laiškus Timotiejui ir Silui. Monrealės katedros mozaikos fragmentas (Ispanija), XII a. Tai žinomiausia, taip pat ir kontraversiškiausia ankstyvosios krikščionybės asmenybė. Nuo pat pradžių šio apaštalo ir misionieriaus sekėjai ir mokiniai turėjo priešininkų. ...
item.title
Paskutinės Jėzaus dienos Jeruzalėje
info
 • Tik prenumeratoje
Jėzaus kančios kelionė iki Jo mirties paskutinę Jo gyvenimo savaitę vyksta Jeruzalėje. Toliau pateikiama Evangelijoje pasakojamų įvykių apžvalga. Sekmadienis: įžengimas į Jeruzalę. Jėzus joja ant jauno asiliuko ir sveikinamas kaip karalius (Mk 11, 1–11). Pirmadienis: šventyklos išvalymas. Jėzus iš ...
item.title
Pauliaus misijų kelionės
info
 • Tik prenumeratoje
Apaštalų darbų pasakojimai apie tris dideles Pauliaus misijų keliones skamba kaip didingas Evangelijos pergalės žygis. Tačiau tikrovė buvo nepalyginamai sunkesnė. Tai galima numanyti ne tik dėl milžiniškų atstumų, bet ir dėl skirtingų religinių ir politinių interesų, su kuriais Romos imperijos ...
item.title
Pirmosios krikščionių bendruomenės
info
 • Tik prenumeratoje
FOTO: krikštykla prie Jordano upės Sekminės Jėzaus sekėjams žymi esminę naują pradžią: Lukas Apaštalų darbuose 2, 1–13 pasakoja, kaip ant jų nusileidžia Šventoji Dvasia. Taip sustiprinti mokiniai, po Jėzaus mirties iš pradžių pasislėpę iš baimės, ima drąsiai mokyti ir tęsia Jėzaus darbus. Vis ...
item.title
Protėvių istorija
info
 • prisijungusiems
Pradžios knygos antroje dalyje surinktos Izraelio tėvų ir motinų istorijos. 10–11 skyriuose dar kalbama apie visą pasaulį, o su Abraomu ir Sara prasideda Izraelio tautos istorija. Dievas norėjo tautos, turinčios su Juo ypatingą santykį, kad visos kitos tautos galėtų pamatyti, jog pasitikėjimas ...
item.title
Tarptestamentinis laikotarpis
info
 • Tik prenumeratoje
item.title
Tremtis – judaizmo lopšys
info
 • prisijungusiems
FOTO: Nuo šventyklos sunaikinimo visos sinagogos yra atgręžtos į Jeruzalę. Kafarnaumo sinagogos (IV a.) kapitelis nukreiptas šia kryptimi: septynšakė žvakidė, avino ragas ir smilkalinės šaukštelis buvo naudojami apeigose šventykloje Judaizmas savo „pirmąją“ valandą išgyveno 587 m. pr. Kr. Šventasis ...