A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
16

Prisikėlimas

(Mt 28,1-8; Lk 24,1-12; Jn 20,1-10)

161Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. 2Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina saulei tekant prie kapo. 3Jos kalbėjosi tarp savęs: „Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos?“ 4Bet pažvelgusios iš arčiau pamatė, kad akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. 5Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. 6Bet jis joms tarė: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. 7Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui:

16,7
Mt 26,32
Mk 14,28
jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs“. 8Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nieko nesakė.

Pabaiga

(Mt 28,18-20; Lk 24,13-53; Jn 20,19-23; Apd 1,4-14)

9Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalenai, iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. 10Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. 11Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. 12Paskui Jėzus pasirodė dviem iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. 13Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. 14Galop pasirodė visiems Vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo; priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį.

15

16,15
Apd 1,8
Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. 16Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. 17Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, 18ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. 19Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo
16,19
Apd 1,9-11
paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. 20O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.16,20 Kai kuriuose rankr. vietoj eil. 19-20: „Visa, kas buvo pasakyta, jos trumpai papasakojo Petro bendrams. Paskui ir pats Jėzus nuo saulėtekio iki saulėlydžio krašto per juos skelbė šventą ir nenykstamą amžinojo išganymo žinią. Amen“.