A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
1

Jonas Krikštytojas

(Mt 3,1-12; Lk 3,3-17)

11Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Evangelijos pradžia, 2kaip pranašo Izaijo parašyta:

1,2
Mal 3,1
Štai aš siunčiu pirma tavęs

savo pasiuntinį,

kuris nuties tau kelią.

3

1,3
Iz 40,3
Tyruose šaukiančiojo balsas:

Taisykite Viešpačiui kelią!

Ištiesinkite jam takus!

4Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. 5Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje.

6Jonas

1,6
2 Kar 1,8
vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. 7Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane; aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. 8Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

Jėzaus krikštas

(Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)

9Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. 10Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. 11Ir iš dangaus pasigirdo balsas:

1,11
Iz 42,1
Mt 3,17
12,18
Mk 9,7
Lk 3,22
„Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Gundymas dykumoje

(Mt 4,1-11; Lk 4,1-13)

12Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. 13Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

Skelbimo pradžia

(Mt 4,12-22; Lk 4,14-15; 5,1-11)

14Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo Evangeliją, 15kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: „

1,15
Mt 3,2
Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

16Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai. 17Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. 18Ir tuojau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.

19Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. 20Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Išgydymai Kafarnaume

(Mt 8,14-16; Lk 4,31-41)

21Jie atvyko į Kafarnaumą, ir netrukus, šabo dieną, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. 22

1,22
Mt 7,28-29
Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai.

23Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: 24„Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai1,24 Plg. Nazarietis (Mt 2,23)? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“ 25Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ 26Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. 27Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“ 28Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

29Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. 30Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. 31Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti.

32Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų buvo sugabenti visi ligoniai ir demonų apsėstieji; 33visas miestas buvo susirinkęs prie durų. 34Jis išgydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis.

Kelionės po Galilėją

(Lk 4,42-44)

35Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. 36Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos 37ir suradę jį pasakė: „Visi tavęs ieško“. 38Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“. 39

1,39
Mt 4,23
9,35
Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas [žodį] jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

Raupsuotojo išgydymas

(Mt 8,2-4; Lk 5,12-16)

40Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“. 41Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ 42Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. 43Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: 44„Žiūrėk, niekam nieko nepasakok! Eik pasirodyk kunigui ir

1,44
Kun 14,1-32
už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą kaip liudijimą jiems“. 45O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.