A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
27

Išdaviko galas

(Apd 1,18)

271Rytui išaušus, visi aukštieji kunigai ir tautos seniūnai nusprendė, kad Jėzus turįs būti nužudytas. 2Surišę nuvedė ir atidavė jį valdytojui Pilotui.

3

27,3-8
Apd 1,18-19
Kai išdavikas Judas pamatė, jog Jėzus pasmerktas, gailesčio pagautas, nunešė atgal aukštiesiems kunigams ir seniūnams trisdešimt sidabrinių 4ir tarė: „Nusidėjau išduodamas nekaltą kraują“. Tie atsakė: „Kas mums darbo?! Tu žinokis!“ 5Nusviedęs šventovėje pinigus, jis išbėgo ir pasikorė. 6Aukštieji kunigai paėmė sidabrinius ir kalbėjo: „Jų negalima dėti į iždą, nes tai užmokestis už kraują“. 7Jie pasitarė ir už tuos pinigus nupirko puodžiaus dirvą ateiviams laidoti. 8Todėl ta dirva iki šios dienos vadinasi Kraujo dirva. 9Taip išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai:
27,9-10
Zch 11,12-13
Ir paėmė trisdešimt sidabrinių – įkainotojo kainą, už kurią buvo jį suderėję iš Izraelio vaikų 10– ir atidavė juos už puodžiaus dirvą; taip man Viešpats buvo paskyręs.

Jėzus pas Pilotą

(Mk 15,2-15; Lk 23,2-5.13-25; Jn 18,28-40; 19,4-16)

11Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Valdytojas jį klausė: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Tu pasakei“. 12Aukštųjų kunigų ir seniūnų skundžiamas jis visai neatsiliepė. 13Tuomet Pilotas paklausė: „Ar negirdi, kaip baisiai tave kaltina?“ 14Bet jis neatsakė nė į vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino valdytoją.

15Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio ji norėdavo. 16Tuomet jis turėjo garsų kalinį, vardu Barabą27,16 Kai kuriuose rankr.: „Jėzų Barabą“.. 17Taigi žmonėms susirinkus, Pilotas paklausė: „Katrą norite, kad jums paleisčiau: Barabą ar Jėzų, vadinamą Mesiju?“ 18Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. 19Sėdinčiam teismo krasėje Pilotui žmona atsiuntė įspėjimą: „Nieko nedaryk šiam teisiajam! Šiąnakt sapne aš labai dėl jo kentėjau“.

20Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmones, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. 21Tuomet valdytojas jiems tarė: „Katrą norite, kad jums paleisčiau?“ Jie šaukė: „Barabą!“ 22Pilotas paklausė: „Ką gi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju?“ Jie visi rėkė: „Ant kryžiaus jį!“ 23Jis klausė: „O ką gi pikta yra padaręs?“ Bet tie dar garsiau šaukė: „Ant kryžiaus jį!“

24Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens,

27,24
Įst 21,6-9
Ps 73,13
nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!“ 25O visi žmonės šaukė: „Jo kraujas [tekrinta] ant mūsų ir mūsų vaikų!“ 26Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti.

Vainikavimas erškėčiais

(Mk 15,16-20; Jn 19,1-3)

27Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą. 28Jie išrengė jį ir apsiautė raudona skraiste. 29Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė: „Sveikas, žydų karaliau!“ 30Spjaudydami į jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. 31Pasityčioję iš Jėzaus, kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti.

Nukryžiavimas ir patyčios

(Mk 15,21-32; Lk 23,26-38; Jn 19,17-24)

32Eidami jie sutiko žmogų iš Kirėnės, vardu Simoną. Tą privertė panėšėti jo kryžių. 33Atėję į vietą, vadinamą Golgota (tai yra „Kaukolės vieta“), 34davė jam gerti vyno, sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. 35Prikalę prie kryžiaus,

27,35
Ps 22,18
pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą27,35 Kai kuriuose rankr. įterpiama: „Taip išsipildė pranašo žodžiai: ‘Jie pasidalijo mano drabužius, dėl mano apdaro metė burtą’“., 36ir ten pat susėdę sergėjo jį.

37Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo kaltinimą: „Šitas yra Jėzus, žydų karalius“. 38Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės.

39Praeiviai užgauliojo Jėzų,

27,39
Ps 22,8
109,25
Mk 15,29
kraipydami galvas 40ir sakydami: „Še
27,40
Mt 26,61
Jn 2,19
tau, kuris sugriauni šventovę ir per tris dienas atstatai; gelbėkis pats! Jei esi Dievo Sūnus, nuženk nuo kryžiaus!“ 41Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su Rašto aiškintojais ir seniūnais, 42kalbėdami: „Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, tenužengia dabar nuo kryžiaus, ir mes juo tikėsime... 43
27,43
Ps 22,8
Jis pasitikėjo Dievu, tad teišvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs: ‘Aš Dievo Sūnus’“. 44Taip pat jį plūdo ir kartu nukryžiuoti plėšikai.

Jėzaus mirtis

(Mk 15,33-41; Lk 23,44-49; Jn 19,28-37)

45Nuo šeštos iki devintos valandos visą kraštą gaubė tamsa. 46O apie devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani? – tai reiškia:

27,46
Ps 22,2
Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?! 47Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukiąsis Elijo. 48Ir tuoj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją
27,48
Ps 69,22
perrūgusio vyno27,48 Pažod.: „acto“., užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. 49Kiti kalbėjo: „Palauk! Pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti“. 50Tuomet Jėzus, dar kartą sušukęs skardžiu balsu, atidavė dvasią.

51Ir štai šventovės

27,51
Iš 26,31-33
uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. 52Atsivėrė kapų rūsiai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. 53Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. 54Šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėjimą ir visa, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“

55

27,55-56
Lk 8,2-3
Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudamos. 56Tarp jų buvo Marija Magdalena, Jokūbo ir Juozapo motina Marija ir Zebediejaus sūnų motina.

Laidojimas

(Mk 15,42-47; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42)

57Vakarui atėjus, atvyko turtingas žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, kuris irgi buvo Jėzaus mokinys. 58Nuėjęs pas Pilotą, jis paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti. 59Juozapas pasiėmė kūną, įvyniojo į švarią drobulę 60ir paguldė savo naujame kapo rūsyje, kurį buvo išsikaldinęs uoloje. Paskui jis užrito didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. 61Ten dar buvo Marija Magdalena ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą.

Sargyba prie kapo

(Mt 16,21; 20,19; Apd 10,40)

62Kitą dieną, po Pasirengimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai 63

27,63
Mk 8,31
9,31
10,33-34
Lk 9,22
18,31-33
ir kalbėjo: „Valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas, dar gyvas būdamas, yra pasakęs:
27,63
Mt 16,21
17,23
20,19
‘Po trijų dienų aš prisikelsiu’. 64Tad įsakyk saugoti kapą iki trečios dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvogtų jo ir nepaskelbtų liaudžiai: ‘Jis prisikėlė iš numirusių’. Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją“. 65Pilotas jiems atsakė: „Štai jums sargyba – eikite ir saugokite, kaip išmanote“. 66Tada jie nuėję paženklino antspaudu akmenį ir pastatė sargybą.