A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
13

131Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. 2Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl

13,2
Lk 5,1-3
jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. 3Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais.

Palyginimas apie sėjėją

(Mk 4,1-9; Lk 8,4-8)

Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. 4Jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. 5Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. 6Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiūvo. 7Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. 8Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni – šimteriopą grūdą, kiti – šešiasdešimteriopą, dar kiti – trisdešimteriopą. 9Kas turi ausis, teklauso!“

Palyginimų tikslas

(Mk 4,10-12.25; Lk 8,9-10.18)

10Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“ 11Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės slėpinius, o jiems neduota. 12

13,12
Mt 25,29
Mk 4,25
Lk 8,18
19,26
Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. 13Aš jiems kalbu palyginimais dėl to, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. 14Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai:

13,14-15
Iz 6,9-10
Girdėti girdėsite, bet nesuprasite,

žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite.

15Šitos tautos širdis aptuko.

Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis,

kad kartais nepamatytų akimis,

neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi

ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau.

16

13,16-17
Lk 10,23-24
Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. 17Iš tiesų sakau jums: daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo.

Palyginimo aiškinimas

(Mk 4,13-20; Lk 8,11-15)

18O jūs dabar pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. 19Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. 20Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. 21Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. 22Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. 23Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.

Palyginimas apie rauges

(Jn 15,6; Mt 3,12)

24Jis pateikė jiems kitą palyginimą: „Dangaus karalystė panaši į žmogų, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. 25Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. 26Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. 27Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: ‘Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?’ 28Jis atsakė: ‘Tai padarė mano priešas’. Tarnai pasisiūlė: ‘Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime’. 29Jis atsakė: ‘Ne, kad kartais ravėdami rauges, neišrautumėte su jomis ir kviečių. 30Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: ‹Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną›’“.

Garstyčios grūdelis ir raugas

(Mk 4,30-34; Lk 13,18-21)

31Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą: „Dangaus karalystė panaši į garstyčios grūdelį, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. 32Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu; net padangių sparnuočiai atskrenda ir

13,32
Ez 17,23
31,6
Dan 4,918
susisuka lizdus jo šakose“.

33Jis pasakė ir dar kitą palyginimą: „Dangaus karalystė panaši į raugą, kurį moteris ėmė ir įmaišė trijuose saikuose13,33 Gr. „satonas“, hebr. „seja“. miltų, ir nuo jo viskas įrūgo“.

34Visa tai Jėzus kalbėjo minioms palyginimais, ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. 35Išsipildė, kas buvo per pranašą pasakyta:

13,35
Ps 78,2
Aš atversiu savo burną palyginimais,

išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus.

Palyginimo apie rauges aiškinimas

(Apr 14,15-16; 21,8)

36Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė: „Išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje“. 37Jis atsiliepė: „Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus Sūnus. 38Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. 39Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. 40Taigi kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. 41Žmogaus Sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius 42ir

13,42
Dan 3,6
įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. 43Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo Tėvo karalystėje. Kas turi ausis, teklauso!

Paslėptas lobis; brangus perlas; tinklas

44Dangaus karalystė panaši į dirvoje paslėptą lobį. Atradęs jį žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą.

45Dangaus karalystė dar panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų. 46Atradęs vieną brangų perlą jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį.

47Dangaus karalystė dar panaši į ežeran metamą tinklą, užgriebiantį įvairiausių žuvų. 48Kai prisipildo, jis išvelkamas į krantą, susėdama ir gerosios surenkamos į indus, o netikusios išmetamos. 49Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų 50ir

13,50
Dan 3,6
įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

51Ar supratote visa tai?“ Jie jam sako: „Taip“. 52Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“.

Apsilankymas Nazarete

(Mk 6,1-6; Lk 4,16-24; Jn 4,44)

53Baigęs sakyti tuos palyginimus, Jėzus iškeliavo iš tenai. 54Jis parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmones sinagogoje, o jie stebėjosi ir klausinėjo: „Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? 55Argi jis ne dailidės sūnus?! Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? 56Ir jo seserys – argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai?“ Ir jie ėmė piktintis juo. 57O Jėzus jiems atsakė:

13,57
Jn 4,44
„Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose“. 58Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų.