A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
10

Apaštalų pašaukimas

(Mk 3,14-19; Lk 9,1-6)

101Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalias.

2Štai dvylikos apaštalų vardai: pirmas Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, 3Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas, 4Simonas Kananajas10,4 Gr. kananaios (iš hebr. qan’ana‘) „uolusis“. Žr. Lk 6,15. ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. 5Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų:

„Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. 6Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. 7

10,7-15
Lk 10,4-12
Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. 8Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite! 9Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti; 10nei kelionmaišio, nei dvejų marškinių, nei apavo, nei lazdos, nes
10,10
1 Kor 9,14
1 Tim 5,18
darbininkas vertas savo valgio.

11Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susiieškokite vertą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite. 12Įeidami į namus, pasveikinkite juos10,12 Kai kuriuose rankr. priduriama: „Ramybė teesie šitiems namams!“. 13Ir jeigu namai bus verti, teateinie po jų stogu jūsų ramybė. O jeigu nebus verti, jūsų ramybė tesugrįžta jums. 14

10,14
Apd 13,51
Jei kur jūsų nepriimtų ir jūsų žodžių neklausytų, tai išėję iš tokių namų ar tokio miesto nusikratykite ir dulkes nuo kojų. 15Iš tiesų
10,15
Mt 11,24
sakau jums:
10,15
Pr 19,24-28
Sodomos ir Gomoros žemei bus lengviau teismo dieną negu tokiam miestui.

Persekiojimai

(Mk 13,9-13; Lk 21,12-16; 12,11-12; 6,40; Jn 13,16)

16

10,16
Lk 10,3
Štai aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. 17
10,17-20
Mk 13,9-11
Lk 12,11-12
21,12-15
Sergėkitės žmonių, nes jie įskundinės jus teismams ir plaks savo sinagogose. 18Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius liudyti jiems ir pagonims. 19Kai jie jus įskųs, nesirūpinkite, kaip ar ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. 20Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpomis.

21

10,21
Mk 13,12
Lk 21,16
Brolis išduos mirti brolį ir tėvas – sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. 22
10,22
Mt 24,9
Mk 13,13
Lk 21,17
Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet
10,22
Mt 24,13
Mk 13,13
kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

23Kai pradės jus persekioti viename mieste, bėkite į kitą10,23 Kai kuriuose rankr. priduriama: „o jei ir šitame persekios, bėkite dar į kitą“.. Iš tiesų sakau jums: dar nebūsite apibėgę Izraelio miestų, kai ateis Žmogaus Sūnus.

24

10,24
Lk 6,40
Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją
10,24
Jn 13,16
15,20
nei tarnas už šeimininką. 25Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui. Tad jei
10,25
Mt 9,34
12,24
Mk 3,22
Lk 11,15
šeimos galvą jie praminė Belzebulu, tai ką kalbėti apie namiškius!

Drąsa ir tiesumas

(Mk 4,22; 8,38; Lk 12,2-9; 8,17; 9,26)

26Taigi nebijokite jų. Juk

10,26
Mk 4,22
Lk 8,17
nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. 27Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. 28Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. 29Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką10,29 Pažod.: „asą“.? Ir vis dėlto nė vienas jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. 30O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. 31Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.

32Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. 33

10,33
2 Tim 2,12
O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.

Ryžtingumas

(Mk 8,34-35; Lk 12,51-53; 14,26-27; 9,23-24; Jn 12,25)

34Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. 35Atėjau sukiršinti

10,35-36
Mch 7,6
sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. 36Žmogaus namiškiai taps jam priešais.

37Kas myli10,37 T. y. yra prisirišęs. tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. 38

10,38
Mt 16,24
Mk 8,34
Lk 9,23
Lk 14,27
Kas neima savo kryžiaus ir seka paskui mane, nevertas manęs. 39
10,39
Mt 16,25
Mk 8,35
Lk 9,24
17,33
Jn 12,25
Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją.

Pamokymų pabaiga

(Mt 18,1-6; Mk 9,37.41; Jn 12,44-45; 13,20)

40

10,40
Lk 10,16
Jn 13,20
Kas jus priima, tas mane priima. O
10,40
Mk 9,37
Lk 9,48
kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. 41Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. 42Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.