A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
2

Vestuvės Kanoje

21Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. 2Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. 3Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. 4Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ 5Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. 6Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų2,6 Pažod.: „metretų“. talpos. 7Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. 8Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui“. Tie nunešė. 9Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį 10ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. 11Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. 12

2,12
Mt 4,13
Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.

Prekiautojų išvaikymas

(Mt 21,12-13; Mk 11,11.15-17; Lk 19,45-46)

13Artėjant žydų

2,13
Iš 12,1-27
Velykoms2,13 ST – Pascha., Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. 14Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. 15Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. 16Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo Namų nedarykite prekybos namų!“ 17Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta:
2,17
Ps 69,10
Uolumas dėl tavo Namų sugrauš mane.

18Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“ 19Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą

2,19
Mt 26,61
27,40
Mk 14,58
15,29
šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“ 20Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventykla statyta, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ 21Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. 22Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

23Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. 24Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. 25Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje.