A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
1

Įžanga

11

1,1
Lk 1,1-4
Pirmoje knygoje1,1 T. y. Evangelijoje pagal Luką., Teofili, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė 2iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. 3Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. 4Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti
1,4
Lk 24,49
Tėvo pažado, „apie kurį, – tarė jis, – esate girdėję iš manęs; 5mat
1,5
Mt 3,11
Mk 1,8
Lk 3,16
Jn 1,33
Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“.

Jėzaus žengimas į dangų

6Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ 7Jis atsakė: „Ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia. 8Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir

1,8
Mt 28,19
Mk 16,15
Lk 24,47-48
tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių“.

9

1,9
Mk 16,19
Lk 24,50-51
Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. 10Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais 11ir prabilo: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“.

12Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese – kiek leidžiama nueiti šabo dieną.

13Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo

1,13
Mt 10,2-4
Mk 3,16-19
Lk 6,14-16
Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis1,13 Žr. Lk 6,15. ir Judas, Jokūbo brolis. 14Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.

Motiejaus išrinkimas apaštalu

15Vieną dieną, atsistojęs tarp brolių – ten buvo susirinkę apie šimtą dvidešimt asmenų, – Petras tarė: 16„Broliai, turėjo išsipildyti Rašto žodžiai, kuriuos Šventoji Dvasia pranašingai ištarė Dovydo lūpomis apie Judą, tapusį Jėzaus suėmėjų vadovu. 17Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. 18Bet jis niekšybės kaina įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau, ir visi jo viduriai išėjo. 19

1,18-19
Mt 27,3-8
Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams, ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamachu; tai reiškia ‘Kraujo sklypas’. 20Beje, Psalmyne parašyta:

1,20
Ps 69,26
Jo kiemas dykviete tepavirsta,

ir tegul niekas tenai nebegyvena,

ir:

1,20
Ps 109,8
Tegul kitas perima jo pareigas.

21Taigi vienam vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol Viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, 22pradedant

1,22
Mt 3,16
Mk 1,9
Lk 3,21
Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis
1,22
Mk 16,19
Lk 24,51
tapti jo prisikėlimo liudytoju1,22 T. y. apaštalu..“

23Ir jie pasiūlė du: Juozapą, vadinamą Barsabu, pravarde Justą, ir Motiejų. 24Paskui meldėsi: „Tu, Viešpatie, kuris visų širdis pažįsti, parodyk, katrą iš šiųdviejų pasirenki, 25kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią“. 26Tada metė burtus, ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie vienuolikos apaštalų.